Friday, April 8, 2011

A day of selling bubble tea( mandarin and english subs)

                                 
                            


你要点什么?ni yao dian shen me? What do you want to oder?

一杯珍珠奶茶。yi bei zhen zhu nai cha. One bubble tea.

好,什么味道?hao, shen me wei dao? Ok, what flavor?

原味。yuan wei. Original.

要冰的还是热的?yao bing de hai shi re de? Do you want it cold or hot?

冰的。bing de. Cold.

好。四块。hao, si kuai. Ok, rm 4 .

(puts in the tea, adds some milk, plops in the bubbles, seals on a lid , and grabs a straw)

可以开吗? keyi kai ma? Can I open it?

可以可以。keyi keyi. Yeah.